ინტერკულტურული განათლების შესახებ პროექტის მენეჯმენტის ზოგიერთი ასპექტი

 • ავტორი : "ზაქარია ფურცხვანიძე"
 • საკითხი : "ინტერკულტურული განათლება; . საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტები; მულტილინგვური განათლება; საერთაშორისო ურთიერთობები"
 • ჟურნალის ნომერი : 29
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 1-5
 • აბსტრაქტი : ინტერკულტურული განათლების შესახებ პროექტები მნიშვნელოვან როლს თამაშობს თანამედროვე საზოგადოების ჩამოყალიბებაში. ცოდნის გადაცემა თანამედროვე გლობალიზებულ სამყაროში პროექტების იმპლემენტაციისათვის საუკეთესო გზას წარმოადგენს. ერთ ქვეყანაში არსებული ეროვნული ს
 • გადმოწერა : 160128034909.pdf


მულტილინგვური და მულტიკულტურული კურიკულუმი მაგისტრატურის საფეხურისათვის: ოლეს ჰონჩარის სახელობის დნეპროპეტროვსკის ეროვნული უნივერსიტეტის გამოცდილება

 • ავტორი : "ირინა პოპოვა, ალა ანისიმოვა, ირინა ბეზროდნიხი"
 • საკითხი : "მულტილინგვიზმი, მულტილინგვური განათლება, კურიკულუმი, სილაბუსი, კომპეტენციები, სწავლის შედეგები, სპეციალიზაცია, კროსკულტურული კომუნიკაცია."
 • ჟურნალის ნომერი : 29
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 6-22
 • აბსტრაქტი : წინამდებარე სტატია მიზნად ისახავს ოლეს ჰონჩარის სახელობის დნეპროპეტროვსკის ეროვნული უნივერსიტეტის გამოცდილების გაზიარებას მულტილინგვური და მულტიკულტურული სამაგისტრო კურიკულუმის შექმნის კუთხით. სტატიაში განვიხილავთ „ინგლისურ ენასა და ლიტერატურისა“ „მულტილ
 • გადმოწერა : 160128040758.pdf


ნაცნობი თუ ჯერ კიდევ აღმოუჩენელი Z თაობა: საშუალო სკოლის მასწავლებლების ხედვა (ლიტვის მაგალითზე)

 • ავტორი : "ვილია თარგამაძე, რაიმონდა მინკუტე-ჰენრიკსონი"
 • საკითხი : ""
 • ჟურნალის ნომერი : 29
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 23-24
 • აბსტრაქტი :
 • გადმოწერა : 160128040914.pdf


ინტერკულტურული კომპეტენციების განვითარება ფილოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტებში

 • ავტორი : "ლილია ტეტერინა"
 • საკითხი : "ინტერკულტურული წიგნიერება, ინტერკულტურული კომპეტენცია, ინტერკულტურული უნარები."
 • ჟურნალის ნომერი : 29
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 36-47
 • აბსტრაქტი : სტატიის მიზანია, გამოიკვლიოს ის კულტურული შეტყობინებები, რომლებიც ლიტერატურული ტექსტების საშუალებით გადმოიცემა. ლიტერატურული ტექსტები წარმოადგენს ისტრუმენტებს ფილოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტების კულტურული ცნობიერების ასამაღლებლად. სტატიის მიზანია მხატვრული
 • გადმოწერა : 160128041107.pdf


ქართველური ლექსიკა, როგორც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა და ქართულ-მეგრულ-ლაზურ-სვანურ-ინგლისური ლექსიკონი

 • ავტორი : "რამაზ ქურდაძე"
 • საკითხი : "ქართველური, ლექსიკა, კულტურული მემკვიდრეობა, ლექსიკონი"
 • ჟურნალის ნომერი : 29
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 48-54
 • აბსტრაქტი : მოხსენებაში განხილულია ქართველური ენების: ქართულის, მეგრულის, ლა¬ზუ¬რისა და სვანურის მნიშვნელობა არამატერიალური კულტურული მემკვი¬დრე¬ო¬ბის თვალსაზრისით. კერძოდ, ნათქვამია, რომ ქართველური ლექსიკა, ისევე, როგორც ზო¬გადად ლექსიკა, ასახავს ენობრივი კოლექტივის
 • გადმოწერა : 160128041403.pdf


მეორე ენის წერითი კომპონენტის სწავლების სტრატეგიები ქართული ენის მონაცემების მიხედვით

 • ავტორი : "გიული შაბაშვილი"
 • საკითხი : "მეორე ენის სწავლება; წერის სტრატეგიები; საგაკვეთილო პროცესის დაგეგმვა"
 • ჟურნალის ნომერი : 29
 • DOI : 13
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 55-84
 • აბსტრაქტი : წერითი კომპონენტის სწავლა/სწავლება მეორე ენის დაუფლებისა და სწავლების პროცესში ერთ-ერთი რთულად გადასაჭრელი ამოცანაა. ცნობილია, რომ წერითი კომპონენტის სწავლა/სწავლებისას ერთდროულად მიმდინარებს როგორც კოგნიტური, ისე მეტაკოგნიტური პროცესების გააქტიურება, რაც
 • გადმოწერა : 160128041603.pdf