სასკოლო სახელმძღვანელოები არაქართულენოვანი სკოლებისთვის, პრობლემები და გამოწვევები

 • ავტორი : "შალვა ტაბატაძე"
 • საკითხი : "სამოქალაქო ინტეგრაცია; მეორე სნის სწავლება; ბილინგვური განათლება"
 • ჟურნალის ნომერი : 28
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 1-21
 • აბსტრაქტი : წარმოდგენილი სტატია განიხილავს კვლევის შედეგებს, რომელიც შეეხება არაქართულენოვან სკოლებში სასკოლო სახელმძღვანელოების საკითხს. კვლევის ფარგლებში სამაგიდე კვლევა და ფოკუს ჯგუფებში დისკუსიის კვლევის მეთოდები იქნა გამოყენებული. კვლევამ გამოავლინა საინტერესეო
 • გადმოწერა : 150614124659.pdf


ე. სეტონ-თომპსონის მოთხრობის «შინაური მტრედის არნოს ამბის» შედარებითი ანალიზის თავისებურებები და მ. ჩუკოვსკის მიერ შესრულებული მისი რუსული თარგმანი

 • ავტორი : "მარინა ვილკოვა"
 • საკითხი : "მოთხრობები ცხოველების შესახებ, შედარებითი ანალიზი, თარგმნის ტექნიკა, ტრანსფორმაცია."
 • ჟურნალის ნომერი : 28
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 22-37
 • აბსტრაქტი : სტატია განიხილავს ე. სეტონ-თომპსონის მოთხრობის სტრუქტურულ ლექსიკურ, სტილისტურ თავისებურებებს და ეროვნულ ანგლო-კანადურ თავისებურებებს. სტატიაში ასევე წარმოდგენილია მოთხრობის რუსული თარგმანი, რომელიც მ.კ. ჩუკოვსკის მიერაა შესრულებული და გაანალიზებულია მის მ
 • გადმოწერა : 150614124402.pdf


რელიგიის სწავლების მნიშვნელობა საქართველოს საჯარო სკოლებში

 • ავტორი : "ელენე ჯაჯანიძე"
 • საკითხი : "რელიგიის სწავლება; მულტიკულტურალიზმი"
 • ჟურნალის ნომერი : 28
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 38-65
 • აბსტრაქტი : სტატია ეხება საქართველოს საჯარო სკოლებში რელიგიების შესახებ სწავლების საკითხს. სტატიაში მიმოვიხილავთ ლიტერატურას და გაგაცნობთ რამდენიმე ქვეყნის მაგალითს სკოლაში რელიგიის სწავლების კუთხით, ასევე, კვლევებს, რომლებიც ასახავს აკადემიურ წარმატებაზე რელიგიის სწ
 • გადმოწერა : 150614124130.pdf


გაგრძელება თემისა პოეტური ტექსტის გაგება მისი მულტილინგვალური ვარიანტის შედარებითი ანალიზის მიხედვით

 • ავტორი : "ვიქტორია იაშკინა"
 • საკითხი : "მულტილიგვური თარგმანები, პოეზია, პოეტური მეტყველება, ინსტრუმენტირება, რითმის სიმბოლიკა."
 • ჟურნალის ნომერი : 28
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 66-74
 • აბსტრაქტი : პოეზიაში რითმა პირდაპირ გავლენას ახდენს მსმენელზე. პოეზიაში რითმა ხელს უწყობს რითმის სიმბოლოკის ჩამოყალიბებასა და განვითარებას ტექსტში. რითმა ყოველთვის იყო მეცნიერული ინტერესის საგანი. რითმის შესახებ, წარსულიდან მოყოლებული, მეცნიერული ინტერესი და პოლემიკ
 • გადმოწერა : 150614123847.pdf


თარგმანის ტრანსფორმაციები მულტილინგვური განათლების დისკურსში (გერმანულ, ინგლისურ, რუსულ და უკრაინულ მასალებზე დაყრდნობით)

 • ავტორი : "ლუდმილა გლუხოვა"
 • საკითხი : "განათლების მენეჯმენტი, საგანმანათლებლო დისკურსი, თარგმანის ტრანსფორმაცია, წყარო ენა, სამიზნე ენა."
 • ჟურნალის ნომერი : 28
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 75-92
 • აბსტრაქტი : სტატია ეხება თარგმნის ცვალებადობის თავისებურებებს თანამედროვე მულტილინგვური განათლების დისკურსში შემდეგი ოთხი ენის მაგალითებზე დაყრდნობით: გერმანული, ინგლისური, რუსული და უკრაინული. კვლევის თეორიული ნაწილი მოიცავს ცნებების - საგანმანათლებლო მენეჯმენტი, სა
 • გადმოწერა : 150614123703.pdf


მიგრაცია ენობრივ ჭრილში: მულტიკულტურული განათლების ენობრივი მექანიზმები

 • ავტორი : "ნინო პოპიაშვილი"
 • საკითხი : "მიგრაცია, მულტილინგვური განათლება, ენობრივი კომპეტენციები"
 • ჟურნალის ნომერი : 28
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 93-100
 • აბსტრაქტი : მეოცე საუკუნის მიგრაციულ პროცესებს დიდწილად განსაზღვრავდა ომები, რაც იძულებით მიგრაციას იწვევდა. მიგრაციული პროცესები გარკვეულ გავლენას ახდენს ქვეყნებზე, რომლებიც მიგრანტების ყურადღების ცენტრში ხვდება. შესაძლებელია მიგრაციამ გარკვეული პოზიტიური როლი ითამ
 • გადმოწერა : 150614123725.pdf