ენობრივი სიტუაცია თანამედროვე საქართველოში 2. კავკასიური და არაკავკასიური ენები

 • ავტორი : "კახა გაბუნია"
 • საკითხი : "ენობრივი უმცირესობა; ენობრივი სიტუაცია; ენობრივი პოლიტიკა; მულტილინგვალიზმი."
 • ჟურნალის ნომერი : 27
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 1-27
 • აბსტრაქტი : სტატიის მეორე ნაწილში წარმოდგენილია პროექტის - „სოციოლინგვისტური სიტუაცია თანამედროვე საქართველოში“ ფარგლებში 2006-2008 წლებში განხორციელებული კვლევის კრებსითი შედეგები საქართველოში ენების განაწილებისა და მათი სხვა ენებთან მიმართების თვალსაზრისით (ენობრი
 • გადმოწერა : 150425115249.pdf


ფ.ბ. შელის „ღრუბლის“ და ვ. მისიკის მიერ მისი უკრაინული თარგმანის შედარებითი ანალიზის ზოგიერთი თავისებურება

 • ავტორი : "მარინა ვოლკოვა"
 • საკითხი : "პოეზია, განპიროვნება, განზოგადება, გამოტოვება, დამატება, რითმა, რიტმი."
 • ჟურნალის ნომერი : 27
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 28-38
 • აბსტრაქტი : სტატია ეძღვნება ფ.ბ. შელის ნაწარმოების „ღრუბელი“ და ვ. მისიკის მიერ მისი უკრაინული თარგმანის სტრუქტულ, ლექსიკურ და სტილისტურ თავისებურებებს. განხილულია მთარგმნელის მიერ გამოყენებული სპეციფიური მექანიზმი.
 • გადმოწერა : 150315024057.pdf


ინტერკულტურული კომპეტენტურობა და ეთნოცენტრულობა საქართველოში მცხოვრებ ქართველ, აზერბაიჯანელ და სომეხ ახალგაზრდებში

 • ავტორი : "ი. გედევანიშვილი, მ. წერეთელი, გ. ტოროშელიძე, თ. ფოფხაძე, ი. ლომინაშვილი"
 • საკითხი : "ინტერკულტურული კომპეტენტურობა, ინტერკულტურული სენსიტიურობა, ინტერკულტურული კომუნიკაცია, ეთნოცენტრულობა და ეთნორელატიურობა."
 • ჟურნალის ნომერი : 27
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 39-59
 • აბსტრაქტი : სტატია ეხება ინტერკულტურული კომპეტენტურობის შესწავლას ქართველ, სომეხ და აზერბაიჯანელ სტუდენტებში. კვლევის მიზანი იყო აღნიშნული ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენელ სტუდენტებს შორის ეფექტური ინტერკულტურული კომუნიკაციის საფუძვლების შესწავლა. ტერმინები - ინტერკულ
 • გადმოწერა : 150315025446.pdf


ბილინგვური სწავლების შეფასებისათვის

 • ავტორი : "აზიზ მამედოვი"
 • საკითხი : "ბილინგვური სწავლება, შეფასების კრიტერიუმი, არამკაფიო სიმრავლე, არამკაფიო დასკვნა."
 • ჟურნალის ნომერი : 27
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 60-69
 • აბსტრაქტი : ჩამოყალიბებული და ტესტირებულია მოსწავლეების ბილინგვური სწავლები-სადმი ახალი, არამკაფიო ლოგიკური დასკვნის მეთოდის გამოყენებაზე დაფუძნებული მიდგომა. ბილინგვური მეცადინეობის ალტერნატიული შეფასებისთვის ამორჩეულია შეფასებითი კრიტერიუმების ბლოკი, რომლებითაც დაკ
 • გადმოწერა : 150315025941.pdf


„ტრიალოგური“ სისტემის ეფექტურობა მეორე ენის სწავლებისას

 • ავტორი : "მერაბ ბაბუხადია"
 • საკითხი : "მეორე ენის მეტყველების შესწავლის ტრიალოგური თეორია; ორიგინალური, მეთოდოლოგიური ინოვაცია."
 • ჟურნალის ნომერი : 27
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 70-76
 • აბსტრაქტი : სტატია პირველი ცდაა მეორე ენის მეტყველების ჯგუფური შესწავლის ორიგინალური მეთოდის - `ტრიალოგური თეორიის~ ეფექტურობისა და უპირატესობის დასაბუთებისა სხვა, კერძოდ, სწავლების დიალოგურ მეთოდთან შედარებით.
 • გადმოწერა : 150315030243.pdf


დამოუკიდებელი კვლევა, როგორც მულტილინგვური კომპეტენციის განვითარების გზა იმ სტუდენტებისათვის, რომელთა ძირითადი სპეციალობა არის ფილოლოგია

 • ავტორი : "ნატალია ლიტოვჩენკო"
 • საკითხი : "მულტილინგვური განათლება, დამოუკიდებელი მუშაობა, კომპეტენცია, სწავლების მეთოდი, მიმდინარე კვლევა"
 • ჟურნალის ნომერი : 27
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 77-98
 • აბსტრაქტი : სტატიაში განხილულია უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (უნივერსიტეტებში) სტუდენტთა მიერ დამოუკიდებელი კვლევის წარმოების ორგანიზებასთან დაკავშირებული თეორიული საკითხები. სტატიაში განხილული კვლევა გვთავაზობს მასწავლებელთა განათლების საბაკ
 • გადმოწერა : 150427031800.pdf