ბილინგვიზმის დადებითი ეფექტი კოგნიტური განვითარებისა და ენის ათვისებისთვის

 • ავტორი : "შალვა ტაბატაძე"
 • საკითხი : "ბილინგვური განათლება; ბილინგვიზმის დადებით გავლენა ენის ათვისებაზე."
 • ჟურნალის ნომერი : 26
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 1-17
 • აბსტრაქტი : ბილინგვური განათლება და ბილინგვიზმი საკამათო თემებად რჩება როგორც სამეცნიერო წრეებში, ასევე საზოგადოებაში. წინამდებარე სტატიის მიზანია, წარმოადგინოს იმ კვლევების შედეგები, რომლებიც ხაზს უსვამენ ბილინგვიზმის უპირატესობებს მეტაკოგნიტური ცნობიერების განვითარ
 • გადმოწერა : 150114011942.pdf


პროფესიული ტექნოლოგიების შემოღება მასწავლებელთა მულტილინგვური განათლების პროგრამებში: არგუმენტაცია და პრაქტიკა

 • ავტორი : "ლიგიტა გრიგულე, რიტა სკარა მინკანი, ინდრა ოდინა"
 • საკითხი : "მულტილინგვური განათლება, მასწავლებელთა განათლება, ტერმინოლოგია, სასწავლო მეთოდები."
 • ჟურნალის ნომერი : 26
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 17-44
 • აბსტრაქტი : სტატია ეხება სწავლების ტერმინოლოგიის თავისებურებების მიმოხილვას მასწავლებელთა მულტილინგვური განათლების კონტექსტში. სტატიაში განხილულია მასწავლებელთა მულტილინგვური განათლების მეთოდების დანერგვა როგორც საბაკალავრო, ასევე სამაგისტრო საფეხურებზე განათლების, ფ
 • გადმოწერა : 141215023406.pdf


ენობრივი სიტუაცია თანამედროვე საქართველოში: 1. ქართველური ენები

 • ავტორი : "კახა გაბუნია"
 • საკითხი : "სოციოლინგვისტიკა. ენობრივი სიტუაცია საქართველოში. ქართველური ენები."
 • ჟურნალის ნომერი : 26
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 45-69
 • აბსტრაქტი : სტატიაში ასახულია 2006-2009 წელს მაინის ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტის მიერ განხორციელებული (დამფინანსებელი – Volkwagen Foundation) პროექტის „სოციოლინგვისტური სიტუაცია თანამედროვე საქართველოში“ - ფარგლებში განხორციელებული მასშტაბური სამუშაოების ძირითა
 • გადმოწერა : 141215024122.pdf


მულტილიგვალიზმი თანამედროვე ბრიტანულ პოეზიაში

 • ავტორი : "ლილია ტეტერინა"
 • საკითხი : "მულტილინგვალიზმი, ჰიბრიდიზაცია, კოდების-შერევა, კოდირებული ენა, ენა და კულტურული ინტერაქცია."
 • ჟურნალის ნომერი : 26
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 70-79
 • აბსტრაქტი : დღეს მულტილინგვალიზმი ჰაერშიც კი ჭარბად არის. პოეტური ენა არსებითად ითვისებს იმ ცვლილებებს, რაც სოციუმში ხდება. პოეზიის ენა ასახავს თანამედროვე ცხოვრების ტენდენციებს საკუთარ სტრუქტურებსა და ლექსიკაში. წინამდებარე სტატიაში მულტილინგვალიზმის ფენომენი განხ
 • გადმოწერა : 141215024229.pdf


მოდალობის კეტეგორია ქართულში, მისი სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები უცხოელთათვის

 • ავტორი : "ნინო შარაშენიძე"
 • საკითხი : "მოდალობა, მოდალური მნიშვნელობა, წინადადების სემანტიკური ანალიზი."
 • ჟურნალის ნომერი : 26
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 80-90
 • აბსტრაქტი : მოდალობა სემანტიკური კატეგორიაა. მოდალური ფორმები ბევრ ენაში პოლისემანტიკურობითა და პოლიფუნქციურობით ხასიათდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ერთი მოდალური ფორმა სხვადასხვა კონტექსტში და ზმნის სხვადასხვა ფორმასთან განსხვავებულ მოდალურ სემანტიკას იძლევა. ქართული
 • გადმოწერა : 141215024411.pdf


„learner corpus“ და მისი პოტენციალი მულტინგვური სწავლებისას

 • ავტორი : "ანასტასია ყამარაული, მარიამ ყამარაული, ზაქარია ფურცხვანაძე"
 • საკითხი : "Learner Corpus, მულტილინგვური სწავლება"
 • ჟურნალის ნომერი : 26
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 91-103
 • აბსტრაქტი : სტატია ძირითადად ეხება ენის კორპუსის ერთ-ერთი ტიპის - learner corpus-ის მულტილინგვური სწავლებისთვის გამოყენებას. სტატია აღწერს კონცეპტუალიზაციის, მოტივაციისა და კორპუსის აგებულების ყველა შესაბამის ასპექტს, მათ შორის, გერმანულ learner corpus FALKO-ს (Fehle
 • გადმოწერა : 141215024813.pdf