საშუალო სკოლაში უცხო ენის ცოდნის გაძლიერება მულტილინგვური განათლების ფარგლებში

 • ავტორი : "ო.კონოპელკინა, ი.ბეზროდნიხი"
 • საკითხი : "მულტილინგვური განათლება, სწავლების მეთოდები, ფსიქოლოგიური ლოგიკა, მიდგომა."
 • ჟურნალის ნომერი : 22
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 1-10
 • აბსტრაქტი : სტატია წარმოადგენს კანადისა და უკრაინის თანამედროვე საშუალო განათლების სისტემებში უცხო ენების სწავლების მეთოდების შედარებით ანალიზს. სტატიაში ხაზგასმულია მათი განვითარების მულტილინგვური ასპექტი.
 • გადმოწერა : 150122054258.pdf


მულტილინგვალიზმი თუ კულტურული მრავალფეროვნება ?

 • ავტორი : "ვიქტორია იაშკინა"
 • საკითხი : "კულტურული მენტალობა, კულტურული იდენტობა, მულტილინგვალიზმი, ბილინგვიზმი, გლობალიზაცია."
 • ჟურნალის ნომერი : 22
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 11-19
 • აბსტრაქტი : წინამდებარე ნაშრომის მიზანი, უპირველეს ყოვლისა, არის იმის ხაზგასმა, რომ ნებისმიერი ეროვნული კულტურის ინტეგრაციული ხასიათი, როგორც ეს მიღებულია დასავლურ სოციალურ ფსიქოლოგიაში, აშკარად კონცენტრირებულია ერის სულიერ მისწრაფებებზე და
 • გადმოწერა : 150122054218.pdf


საინფორმაციო ტექნოლოგიები უცხო ენის სწავლა/სწავლების პროცესში

 • ავტორი : "ქეთევან გოჩიტაშვილი"
 • საკითხი : "მეორე/უცხო ენის სწავლება; ელექტრონული საშუალებები; სასწავლო პლატფორმები."
 • ჟურნალის ნომერი : 22
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 20-46
 • აბსტრაქტი : ნაშრომის მიზანია, წარმოაჩინოს, თუ რა როლს თამაშობს ელექტრონული საინფორმაციო საშუალებები მეორე/უცხო ენის შესწავლის პროცესში. ერთი მხრივ, თავად უცხო ენის სწავლების მიდგომების შეცვლამ და, მეორე მხრივ, საინფორმაციო ტექნოლოგიების გან
 • გადმოწერა : 150122053812.pdf


ბილინგვიზმის გაზომვის ფსიქოლოგიური კრიტერიუმების პრობლემა (დაწყებით კლასებში)

 • ავტორი : "ნათელა იმედაძე"
 • საკითხი : "ბილინგვიზმის გაზომვა, დისკრეტული ტესტები, ფსიქოლოგიური კრიტერიუმები"
 • ჟურნალის ნომერი : 22
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 47-63
 • აბსტრაქტი : სტატიაში დასმულია მეორე ენის დაუფლების შეფასების პრობლემა ბილინგვური განათლების კონტექსტში. მიმოხილულია განსხვავებული მიდგომები ამ საკითხისადმი. ნაჩვენებია შეასების სიძნელეები დისკრეტული ტესტების საშუალებით, განსაკუთებით - დაწყებით
 • გადმოწერა : 150122053852.pdf


სასაუბრო ენის სწავლება: სასწავლო პროცესის მართვა

 • ავტორი : "მარია ოლხოვიჩ- ნოვოსადიუკი"
 • საკითხი : "საკომუნიაკციო ენის სწავლება, საკომუნიკაციო მეთოდოლოგია, მოსწავლეზე ორიენტირებულობა, საკომუნიკაციო კურიკულუმი, საჭიროებების ანალიზი, კურიკულუმის შინააარსი, შეფასება, მეტაკომუნიკაცია."
 • ჟურნალის ნომერი : 22
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 64-79
 • აბსტრაქტი : სტატია ეხება სასაუბრო ენის სწავლების თავისებურებებს. სტატიაში გაანალიზებული იქნება განსხვავებული შეხედულებები ენის ბუნების შესახებ, ენის სწავლების თეორიებთან, სილაბუსთან და საკლასო აქტივობებთან კავშირში. სტატიაში ნაკვლევია საკომუნიკა
 • გადმოწერა : 150122054039.pdf


ბილინგვური განათლებისა და და სოციალურ-კომუნიკაციური სისტემის ურთიერთმიმართებისათვის ჯავახეთში

 • ავტორი : "მაკა კაჭკაჭიშვილი"
 • საკითხი : "სოციოლინგვისტიკა. მულტილინგვალიზმი. ბილინგვური განათლება."
 • ჟურნალის ნომერი : 22
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 80-98
 • აბსტრაქტი : სტატიის მიზანია, განიხილოს ჯავახეთში დღეს არსებული სოციალურ-კომუნიკაციური სისტემა ბილინგვური განათლების კონტექსტში. სტატიაში განხილულია ორენოვნების საკითხები ეთნიკური, სოციალური და ასაკობრივი ჯგუფების დონეზე. ნაჩვენებია ის ტენდენცი
 • გადმოწერა : 150122054003.pdf


ტერმინის - განათლების სისტემა - განსაზღვრისათვის პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მაგალითზე

 • ავტორი : "ზაქარია ქიტიაშვილი"
 • საკითხი : "განათლების სისტემა, სწავლება, სტრუქტურა, განათლება."
 • ჟურნალის ნომერი : 22
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 99-105
 • აბსტრაქტი : ნაშრომის მიზანს წარმოადგენს ტერმინის - განათლების სისტემა შინაარსისა და სტრუქტურულ მახასიათებელთა გააზრება პოსტსაბჭოთა ქვეყნების (საქართველო, აზერბაიჯანი, რუსეთის ფედერაცია) განათლების მარეგულირებელი დოკუმენტების ანალიზის საფუძველზე
 • გადმოწერა : 150122054129.pdf