მულტილინგვური განათლების გარემოს პრობლემები

 • ავტორი : "ნატალია გორბუნოვა"
 • საკითხი : "ენობრივი სიტუაცია; მულტილინგვური განათლება; ენობრივი იდენტობა."
 • ჟურნალის ნომერი : 18
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 1-9
 • აბსტრაქტი : სტატია შეეხება ამჟამინდელ ენობრივ სიტუაციას უკრაინაში. განხილულია მულტილინგვური განათლების პრობლემები, მოცემულია უკრაინის ტიპური მოქალაქისათვის საჭირო სპეციფიკური ისტორიული წინაპირობები ენობრივი იდენტობის ჩამოსაყალიბლებად.
 • გადმოწერა : 140302063226.pdf


ანგლიციზმები და ლათინიზმები მულტილინგვურ კონტექსტში (უმაღლესი განათლების ბროშურების მასალაზე)

 • ავტორი : "ალა ანისიმოვა"
 • საკითხი : "ლინგვა ფრანკა, მულტილინგვიზმი, ლათინიზმები, ანგლიციზმები, უმაღლესი განათლების ტერმინოლოგია."
 • ჟურნალის ნომერი : 18
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 10-20
 • აბსტრაქტი : კვლევის მიზანია, გვაჩვენოს ანგლიციზმებისა და ლათინიზმების მნიშვნელობა მულტილინგვურ კონტექსტში და დაამკვიდროს მათი ფუნქციონირების პრინციპები თანამედროვე უმაღლესი განათლების ტერმინოლოგიაში. კვლევა, ასევე, ხაზს უსვამს მიზეზებს, თუ რატომაა ინგლისური ენა თანამ
 • გადმოწერა : 140302063843.pdf


ენის სახელმძღვანელოთა ვიზუალური ასპექტი მულტიკულტურულ განათლებაში

 • ავტორი : "ნატალია ლიტოვჩენკო"
 • საკითხი : "ვიზუალური, არავერბალური, სახელმძღვანელოთა სერია, კულტურა, პარადიგმა."
 • ჟურნალის ნომერი : 18
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 21-28
 • აბსტრაქტი : ეს სტატია ცდილობს, შეისწავლოს ზოგიერთი საკითხი და გამოწვევა, რომლებიც მულტიკულტურულ საზოგადოებაში უცხო ენის შესწავლაშია ჩანერგილი. ის განიხილავს ვიზუალურ არავერბალურ სახელმძღანელოთა სერიას იმ ბავშებისთვის, რომლებიც ინგლისურს, როგორც უცხო ენას, სწავლობენ.
 • გადმოწერა : 140302101042.pdf


დასავლეთ ევროპის უნივერსიტეტებში უცხო ენების სწავლება (მულტილინგვური ასპექტი)

 • ავტორი : "დმიტრო იენეგინი"
 • საკითხი : "მულტილინგვური განათლება; უცხო ენების სწავლება; უმაღლესი განათლების ინსტიტუციები."
 • ჟურნალის ნომერი : 18
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 29-37
 • აბსტრაქტი : სტატიაში აქცენტი გაკეთებულია დასავლეთ ევროპულ უნივერსიტეტებში უცხო ენების მულტილინგვურ კონტექსტში სწავლების გამოცდილებაზე. ავტორი ადგენს მიზეზებს, რომლებმაც გაზარდეს ყურადღება მულტილინგვურ გარემოში ენის სწავლების მიმართ. გაკეთებულია მონახაზი, თუ როგორაა შ
 • გადმოწერა : 140302101106.pdf


მულტილინგვური განათლების ზოგიერთი ასპექტი თანამედროვე ევროპულ უნივერსიტეტებში

 • ავტორი : "ლიუდმილა გლუხოვა"
 • საკითხი : "გლობალიზაცია, ინტერნაციონალიზაცია, მულტილინგვიზმი, განათლების მართვა."
 • ჟურნალის ნომერი : 18
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 38-47
 • აბსტრაქტი : წინამდებარე კვლევის მიზანია ევროპის უმაღლეს სასწავლებლებში მულტილინგვიზმის განხორციელების შესწავლა. სტატიის პირველ ნაწილში განმარტებულია ისეთი ცნებები, როგორებიცაა გლობალიზაცია, ინტერნაციონალიზაცია, მულტინგვიზმი და განათლების მართვა. სტატიაში ასევე განხილ
 • გადმოწერა : 140302101011.pdf


მულტილინგვიზმი როგორც ურთიერთგაგების მექანიზმი - უკრაინის მაგალითი

 • ავტორი : "ირინა კრიბა"
 • საკითხი : "მულტილინგვური განათლება; მულტიეთნიკური საზოგადოება; მულტიკულტურალიზმი; ახალი ევროპული ღირებულებები."
 • ჟურნალის ნომერი : 18
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 48-59
 • აბსტრაქტი : მთელი მსოფლიო და, განსაკუთრებით, ევროპა დღეისათვის იმყოფება ახალი ღირებულებების ძიებაში, რომლებიც უკავშირდება ურთიერთგაგებას, თანაშრომლობასა და ახალი - მულტილინგვური, მულტიკულტურული და მულტიეთნიკური - საზოგადოების შექმნას. მულტიკულტურალიზმისა და მულტილი
 • გადმოწერა : 140302100938.pdf


მომავალი ფილოლოგების პროფესიული მომზადების ბილინგვური ასპექტები

 • ავტორი : "ოქსანა კონიკი"
 • საკითხი : "ბილინგვიზმის ფორმები; ბილინგვური განათლება; მასწავლებელთა პროფესიული მომზადება."
 • ჟურნალის ნომერი : 18
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 60-63
 • აბსტრაქტი : სტატიაში დასმულია ენის მომავალი მასწავლებელთა პროფესიული მომზადების პრობლემა. ავტორი განსაზღვრავს ბილინგვიზმის ფორმებს და განიხილავს მასწავლებლების მომზადების სისტემაზე მათი გავლენის საკითხს. ნაშრომში განმარტებულია ბილინგვური განათ
 • გადმოწერა : 140304052338.pdf


მოსწავლეების სოციოკულტურული კომპეტენციის განვითარება მულტილინგვურ და მულტიკულტურულ გარემოში

 • ავტორი : "ნატალია ლობაჩოვა"
 • საკითხი : "მულტილინგვიზმი, მულტიკულტურული, სოციოკულტურული, ინტერკულტურული კომუნიკაცია, სოციოკულტურული კომპეტენცია."
 • ჟურნალის ნომერი : 18
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 64-69
 • აბსტრაქტი : წინამდებარე სტატიის მიზანია მულტილინგვური განათლების თავისებურებების შესწავლა მულტიკულტურული რეგიონის კონტექსტში. მასში განხილულია ისეთი საკითხები, როგორებიცაა ინტერკულტურული კომუნიკაციის ასპექტები და მოსწავლეთა სოციოკულტურული კომპეტენციის განვითარება.
 • გადმოწერა : 140304054546.pdf


შემსწავლელის ავტონომიის განვითარება ენის კომპიუტერზე ორიენტირებული შესწავლის გარემოში

 • ავტორი : "ნატალია ფომინიხი"
 • საკითხი : "ენის ავტონომიური შესწავლა; ენის კომპიუტერზე ორიენტირებული შესწავლა; თვითშეღწევადი ენის ცენტრი."
 • ჟურნალის ნომერი : 18
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 70-76
 • აბსტრაქტი : სტატია ეხება ერთ-ერთ აქტუალურ პრობლემას, რომელიც გულისხმობს ენის შესწავლის პროცესში პასუხისმგებლობის მასწავლებლიდან მოსწავლეზე გადატანის საკითხს. ავტორი წარმოადგენს ენის ავტონომიური შესწავლის საფუძველსა და მდიდარ მასალას, აღწერს კომპიუტერზე ორიენტირებულ გ
 • გადმოწერა : 140304052524.pdf


მასწავლებელთა განათლების სამაგისტრო პროგრამის შემუშავება: მიღწევად და გაზომვად სწავლის შედეგებზე გადასვლა

 • ავტორი : "ინდრა ოდინა, ილზე მიკელსონე, ლიგიტა გრიგულე"
 • საკითხი : "სწავლის შედეგები, კვალიფიკაციათა ჩარჩო, პარადიგმა, პარადიგმის ცვლილება, შინაარსზე დაფუძნებული სწავლება, შედეგებზე დაფუძნებული სწავლება, სასწავლო პროგრამა."
 • ჟურნალის ნომერი : 18
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • სტატიის გვერდები : 77-100
 • აბსტრაქტი : ევროკავშირის საერთო საგანმანათლებლო სივრცისა და ევროპის კვალიფიკაციათა ჩარჩოს კვალდაკვალ ლატვია ცდილობს განსაზღვროს მიღწევადი და გაზომვადი სწავლის შედეგები. აღნიშნული პროცესი ხელს უწყობს კვალიფიკაციებისა და კვალიფიკაციების დესკრიპტორებისადმი ტრადიციული მი
 • გადმოწერა : 140304054501.pdf