ჟურნალის შესახებ

 

ჟურნალის თემებია: ა) მულტილინგვური განათლების თეორია და პრაქტიკა, ბ) შინაარსის და ენის ინტეგრირებული სწავლების კვლევა, თეორია და პრაქტიკა, გ) მულტილინგვური განათლების პოლიტიკის კვლევა, პოლიტიკა და პრაქტიკა, დ) მულტილინგვური საგანმანათლებლო პროგრამების და მულტილინგვიზმის ადმინისტრირება, ე) მულტიკულტურული განათლების თეორია, კვლევა და პრაქტიკა. ვ) ინტერკულტურული ტრენინგი და კულტურული მრავალფეროვნება განათლებაში,ზ) მშობლიური ენა, მეორე და უცხოური ენის ფლობის თეორია, კვლევა, პრაქტიკა და ა.შ.   

ჟურნალი აქვეყნებს მიმოხილვებს და ემპირიულ კვლევებს (როგორც მთლიანი მოცულობის ტექსტებს ისე მოკლე ანგარიშებს) სადაც დიდი უპირატესობა ენიჭება იმ ხელნაწერებს, რომლებიც თეორიასა და კვლევას აერთიანებს. IJME უზრუნველყოფს ინტერდისციპლინარული ფორუმის ჩატარებას მკვლევარებისთვის ისეთ სფეროებში , როგორიცაა  განათლების სფერო, ლინგვისტიკა, პოლიტიკური მეცნიერებები, ფსიქოლოგია, კომუნიკაცია, მენეჯმენტი, სოციოლოგია და სხვა მომიჯნავე  დისციპლინები.


JOURNAL IS INDEXED IN INTERNATIONAL DATABASES:


Academickeys
http://education.academickeys.com/jour_main.php
Academic Resource Index
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1512-3146
Open Academic Journals index
http://oaji.net/journal-detail.html?number=2822
General Impact factor
http://www.generalimpactfactor.com/jdetails.php?jname=International+Journal+of+Multilingual+Education
SindexS
http://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=2340
Ufactor
http://www.uifactor.org/JournalDetails.aspx?jid=4452
Erih Plus
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=488058
ISSUU
https://issuu.com/signin?onLogin=%2Fhome%2Fpublications%3Fq%3Dmultilingualeducation.org
Google Scholar
https://scholar.google.com/scholar?q=multilingualeducation.org&btnG&hl=en&as_sdt=0%2C5
Directory of Research Journals Indexing
http://www.drji.org/JournalProfile.aspx?jid=1512-3146
Index Copernicus Journals Master List
http://journals.indexcopernicus.com/
http://journals.indexcopernicus.com/International+Journal+of+Multilingual+Education,p24781800,3.html


JME has become a member of CrossRef, which is a collaborative reference linking service that functions as a sort of digital switchboard. It holds no full text content, but rather effects linkages through Crossref Digital Object Identifiers (DOI), which are tagged to article metadata supplied by the participating publishers.
The end result is an efficient, scalable linking system through which a researcher can click on a reference citation in a journal and access the cited article.
Now each article of “International Journal of Multilingual Education” has its unique DOI as a persistent
identifier to make content easy to find, link, cite and assess whether or not they have any internet presence.
The articles are well managed and accessible for long-term use. Journal DOI: 10.22333/ijme

რედკოლეგია

ეკატერინა პროტასოვა

ჰელსინკის უნივერსიტეტი

ფინეთი

ოლივიე მენცი

ფრაიბურგის პედაგოგიური უნივერსიტეტი

გერმანია

იოსტ გიპერტი

გოეთეს ფრანკფურტის უნივერსიტეტი

გერმანია

ვილია თარგამაძე

ვილნიუსის უნივერსიტეტი

ლიტვა

ილზე კანგრო

ლატვიის უნივერსიტეტი

ლატვია

ვიქტორია იაშიკინა

ოლეს გონჩარის სახელობის დნეპროპეტროვსკის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

უკრაინა

ირინა ლოსიევა

ლვოვის ივან ფრანკოს სახ. ეროვნული უნივერსიტეტი

უკრაინა

ნათელა იმედაძე

ილის სახელმწიფო უნიერსიტეტი

საქართველო

რამაზ ქურდაძე

თბილისის ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საქართველო

მზია წერეთელი

თბილისის ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საქართველო

რონდა სოფერი

გორდონის განათლების აკადემიური კოლეჯი

ისრაელი

მერაბ ბერიძე

სამცხე-ჯავახეთის სასწავლო უნივერსიტეტი(სჯსუ)

საქართველო

კახა გაბუნია

მთავარი რედაქტორი

საქართველო